INFORMACJA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2018  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:


 18 luty (poniedziałek) w godzinach 9:00- 13:00

 19 luty (wtorek) w godzinach 12:00- 15:30

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Społecznej w Kolbuszowej informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie prac społecznie użytecznych, na podstawie ustawy „Za życiem” – pomoc w domu.
 

Prace te wykonywane są na rzecz rodziców/opiekunów:

  1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Prace w domu obejmują w szczególności: prace o charakterze pomocniczym, (np. sprzątanie, pranie, robienie zakupów, gotowanie) z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, w szczególności pielęgnacji tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

Osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne mogą być osoby bezrobotne posiadające II profil pomocy, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Wymiar tygodniowy pracy osoby podejmującej prace społecznie użyteczne może wynosić nie więcej niż 10 godzin, w miesiącu kalendarzowym norma ta nie może przekroczyć 40 godzin czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia osoby bezrobotnej skierowanej do prac społecznie użytecznych (zgodnie przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2018 poz. 1265) to minimum 8,30 zł za godzinę pracy.

Zainteresowane osoby wymagające w/w pomocy oraz osoby, które wyrażają chęć świadczenia pomocy w formie prac społecznie użytecznych zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz telefonicznie nr 17 2271 – 133.

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej

 

Poszukuje osób do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

 

Wymagania:

- wyksztalcenie min. średnie uprawniające do wykonywania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej

- udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych       

- minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym
 

Zakres obowiązków: pomoc w codziennych czynnościach domowych i życiowych dorosłej osobie z upośledzeniem umysłowym w miejscu jej zamieszkania.
 

Szczegółowe informacje tel..  17 2271 133  wew. 106

 

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej

 

Poszukuje osób do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

 

Wymagania:

- wyksztalcenie wyższe (w tym licencjat) kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa

- udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

- minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym
 

Zakres obowiązków: praca z dzieckiem autystycznym w miejscu jego zamieszkania.
 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17 2271 133  wew. 106

 

 

 

INFORMACJA
dot. PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
NA LATA 2014-2020


 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL’’ mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2018  przy ul. Jana Pawła II 8 w terminie:


18 stycznia 2019 r. (piątek) w godzinach 8:00- 15:00

 

 


REKRUTACJA  SENIOR +

 

Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż trwa nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej.

Uczestnikami zajęć Dziennego Domu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni z terenu gminy Kolbuszowa.

Rekrutację do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ prowadzą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Wszelkie informacje dotyczące skierowania do placówki można uzyskać w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej  /tel. 17 22 71 133/  oraz w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  /tel. 17 747 90 96/.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia tj. od 800 do 1500 . Placówka mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej.

 

 

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.