Akty prawne - świadczenia rodzinne


 

1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

2.    Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. poz. 1340 w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)

4.    Kodeks Postępowania Administracyjnego

5.    Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity)

6.    Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

7.    Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.