OD LIPCA 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 + na pierwsze dziecko bez dochodu.

W dniu 16 maj 2019 r.  Prezydent podpisał nowelizację ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Wnioski o wypłatę 500 plus można będzie składać
drogą elektroniczną już w lipcu.
Od sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej (papierowej)

 

Zgodnie z w/w zmianą  prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.
 

 

Wprowadzone zostało także kilka innych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie realizacji programu, a także obniżenie jego kosztów. 

Do ważniejszych zmian zaliczyć należy:

– przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,

– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,

– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,

– likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania na wzór sprawdzonego już rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.
 

 

 

INFORMACJA

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL’’ mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2018  przy ul. Jana Pawła II 8 w terminach:


20 maja 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00- 16:00

21 maja 2018 r. (wtorek) w godzinach 8:00- 16:00

 INFORMACJA
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2018  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:


 20 maja (poniedziałek) w godzinach 9:00- 13:00

 21 maja (wtorek) w godzinach 13:00- 15:30

 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY
pismo Pani Minister Elżbiety Rafalskiej

 

Od 1 stycznia 2019 roku rozszerzony został dostęp do Karty Dużej Rodziny.
Wystąpić mogą o nią wszyscy,
którzy wychowali co najmniej troje dzieci.


Więcej informacji znajduje się w piśmie Pani Minister
oraz w zakładce Karty Dużej Rodziny po prawej stronie
 

 


INFORMACJA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2018  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:


 18 luty (poniedziałek) w godzinach 9:00- 13:00

 19 luty (wtorek) w godzinach 12:00- 15:30

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Społecznej w Kolbuszowej informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie prac społecznie użytecznych, na podstawie ustawy „Za życiem” – pomoc w domu.
 

Prace te wykonywane są na rzecz rodziców/opiekunów:

  1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Prace w domu obejmują w szczególności: prace o charakterze pomocniczym, (np. sprzątanie, pranie, robienie zakupów, gotowanie) z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, w szczególności pielęgnacji tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

Osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne mogą być osoby bezrobotne posiadające II profil pomocy, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Wymiar tygodniowy pracy osoby podejmującej prace społecznie użyteczne może wynosić nie więcej niż 10 godzin, w miesiącu kalendarzowym norma ta nie może przekroczyć 40 godzin czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia osoby bezrobotnej skierowanej do prac społecznie użytecznych (zgodnie przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2018 poz. 1265) to minimum 8,30 zł za godzinę pracy.

Zainteresowane osoby wymagające w/w pomocy oraz osoby, które wyrażają chęć świadczenia pomocy w formie prac społecznie użytecznych zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz telefonicznie nr 17 2271 – 133.

 

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.