POMOC SPOŁECZNA - AKTY PRAWNE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta i gminy w oparciu o następujące przepisy prawne:

 

1.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z póź. zm.)

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1358)

3.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 roku,  poz.  1788)

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 218 poz. 1439)

5.    Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

6.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26 września 2012r.  roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. z 2012r. poz. 1081)

7.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r.  roku w sprawie specjalizacji w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. z 2012r. poz. 486)

8.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 734 z póź. zm.)

9.    Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

10.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. Nr 426 z późn. zm.)

11.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z póź. zm.)

12. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z póź. zm.)

13.     Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)

14.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z póź. zm.)

15.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28 poz. 146)

16.    Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)

17.    Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.)

18.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z póź. zm.)

19.    Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 )

20.    Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821  z póź. zm.)

21.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz.U. z 2011 r. nr 272 poz. 1608)

22.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720)

23.    Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 )

24.    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.)

25.    Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z póź. zm.)

26.    Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 z póź. zm.)

27.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz. 822)

28.    Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 823 z póź. zm.)

29.    Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35)

30.    Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 z póź. zm.)

31.    Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z póź. zm.)

32.    Uchwała Nr XXXV/432/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kolbuszowa.

33.    Uchwała Nr XVI/201/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

34.    Uchwała Nr XLVII/571/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

35.    Uchwała Nr XLVII/570/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior + ”.

36.   Uchwała Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”

37.  Uchwała Nr XXXVIII/461/21 z dnia 28 października 2021 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/301/20  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior + 

38.    Uchwała Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy.

39.    Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) .

40.    Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

41.    Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej

42.    Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

43.    Uchwała Nr XIV/175/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznanwania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

44.    Uchwała Nr URM_XLIV_512_22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2022 w Gminie Kolbuszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, uchwały w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu, uchwały w sprawie określania zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej, uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat.