POMOC SPOŁECZNA - AKTY PRAWNE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta i gminy w oparciu o następujące przepisy prawne:

 

 

1.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z póź. zm.)

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U 2021, poz. 1296)

3.     Rozporządzenie Rady Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U 2021, poz. 893)

4.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 734 z póź. zm.)

5.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018r, poz. 278) 

6.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 218 poz. 1439)

7.    Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 z póź. zm.)

8.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. z 2012r. poz. 1081)

9.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. z 2024 r. poz. 21 t.j.)

10.   Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

11.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44 t.j.)

12.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 t.j.)

13.   Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z póź.zm.)

14.   Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123)

15.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 t.j.)

16.   Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2023, poz. 1870)

17.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U 2021 r., poz. 2420)

18.   Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.)

19.   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475t.j.)

20.   Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

21.   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 t.j.)

22.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz.U. z 2011 r. nr 272 poz. 1608)

23.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720)

24.   Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2241 t.j. )

25.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)

26.   Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.)

27.   Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039.)

28.   Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2023 r. poz. 519 z póź. zm.)

29.   Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2023 r. poz.2424 t.j.)

30.   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024 r. poz. 421 t.j.)

31.   Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) 

32.   Uchwała Nr XXXV/432/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kolbuszowa.

33.   Uchwała Nr XLIV/511/22 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/432/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31.01.2017r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kolbuszowa.

34.   Uchwała Nr XVI/201/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

35.   Uchwała Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pomocy.

36.   Uchwała Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/301/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29.10.2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - dziennym domu pobytu.

37.   Uchwała Nr LXIX/727/24 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/175/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, a także przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonania.

38.   Uchwała Nr LXX/741/24 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 luty 2024 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych pod warunkiem zwrotu.

39.   Uchwała Nr LXIX/728/24 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

40.   Uchwała Nr LXV/675/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 02.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w Szkole i w Domu" na lata 2024 - 2028.

41.   Uchwała Nr LXV/677/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 02.11.2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Kolbuszowa w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028.