Akty prawne - fundusz alimentacyjny

 

 

1.     Ustawa z dnia 7 września 2007r . o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1467)\

3.    Kodeks Postępowania Administracyjnego

4.    Kodeks Karny

5.    Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych

6.    Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.