Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ulicy Ruczki 3 (budynek Dworca PKS i PKP) lub elektronicznie na adres     e-PUAP   /qdgfl4696w/SkrytkaESP

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz nie skorzystało nie skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Osoby wnioskujące o wypłatę dodatku zobowiązane są złożyć oświadczenie, że w gospodarstwie domowym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW

Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny wypłacany jest na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.
W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł.
Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

 

     WNIOSEK - DODATEK ELEKTRYCZNY

 

      Instruktaż: Jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

      Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

 

 


 


Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 07.11.2022 r. do 16.11.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023, oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji poniżej
 

 
WERYFIKACJA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO 


Minister Klimatu i Środowiska zobowiązał Gminy do starannej weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centalnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

W przypadku stwierdzenia przez gminę, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne z tym stanem faktycznym, niezbędne jest zawiadomienie organów ścigania oraz odmowa wypłaty dodatku węglowego

 


Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 należy składać w tut. Ośrodku od 01 września 2022 r. do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2022 r.