Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa

Dotyczy: instalacji ogniw fotowoltaicznych  na domach prywatnych oraz instalacji pomp ciepła i wymiany kotłów węglowych w ramach Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza, że w dniach, od 20 października 2016 r. do 10 listopada  2016 r. będzie prowadzony w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pokoju nr  2 w godz. od 800  do 14 30 nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa planowanego do realizacji przez Gminę Kolbuszowa w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków - ogniwa, pompy, kotły

KONKURS

„Gmina Kolbuszowa bardziej otwarta na potrzeby rodziny”
     

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kolbuszowa i jest jedną z części Konkursu „Gmina wspierająca rodzinę” do którego przystąpiła gmina Kolbuszowa

  1. ORGANIZATOR
  • Burmistrz Kolbuszowej za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
  1. CELE  KONKURSU

wskazanie rozwiązań, które sprawiły/sprawią, że gmina Kolbuszowa jest/będzie bardziej otwarta na potrzeby rodzinyCzytaj więcej: Konkurs

INFORMACJA

dla osób posiadających gospodarstwo rolne i składających wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny w okresie zasiłkowym 2016/2017

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1.975 zł.

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 164,58 zł.


DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie

„BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rozpocznie się 30 września 2016 r.
i trwać będzie do 20 października 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8

w godzinach 08:00-16:00

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 17 2270 258 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

Czytaj więcej: 20-09-2016

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2016 mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 951 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł netto dla osoby w rodzinie.

W ramach realizacji Podprogramu w 2016 r. oprócz wydawania żywności będą realizowane „działania towarzyszące” mające na celu włączenie społeczne takie jak: zajęcia aktywizacyjne, grupy wsparcia, warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne, programy edukacyjne, warsztaty edukacji ekonomicznej i inne, według potrzeb osób potrzebujących.

 

W gminie Kolbuszowa produkty żywnościowe będą wydawane przez dwie organizacje:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS), przy ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL, przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszowej.

 

Produkty żywnościowe będą wydawane w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. 
Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 


RACHUNEK RODZINNY


Informujemy, w związku zmianą ustawy o prawie bankowym, osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej mogą w instytucjach bankowych, SKOK-ach, założyć RACHUNEK RODZINNY


Środki pieniężne znajdujące się na rachunku rodzinnym są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku,
w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji.

Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku


   Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1177 z dnia 2016-08-05) 

 

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.