Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3


Na podstawie Uchwały nr XXIX/370/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 15.09.2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej prowadzi sprawy wynikające z ustawy z 04.07.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Burmistrz Kolbuszowej Zarządzeniem z 14.09.2016 r. upoważnił Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej do:

-        prowadzenia rejestru żłobków,
-        dokonywania wpisów do rejestru żłobków,
-        wydawania zaświadczeń o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru,
-        sprawowania nadzoru,
-        sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej.


 

Akty prawne:

1.     Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

2.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony  żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925)

3.     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 08.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2379)

4.    Rozporządzenie Ministstra  Pracy i Polityki Społecznej z 05.08.2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1035)

5.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31.01.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę  oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 193)

6.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.03.2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna(Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368)

7.   Uchwała z 16.12.2011 r.nr XVI/183/11  Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa

8.   Zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 31.01.2017 r. nr XXXV/434/17 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa

9.   Uchwała z 25.11.2011 r. nr XIV/169/11Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

10.   Uchwała z 25.11.2011 r.nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

11.   Uchwała z 28.03.2019 r. nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

12.   Uchwała z 30.10.2019 r.nr XIV/174/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/183/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kolbuszowa

13.   Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2019 r. o sprostowaniu błędów


 

Druki do pobrania:

1.   Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2.   Informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

3.   Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

4.   Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na rok…,

5.   Wniosek o wypłatę transzy dotacji celowej.


 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych placówek znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów z terenu Gminy Kolbuszowa po wejściu na stronę wskazaną wyżej należy wybrać:

1) województwo – podkarpackie;

2) powiat – kolbuszowski;

3) gmina – Kolbuszowa.

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych    

na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa