KRYTERIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2023 r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

 

Aby otrzymać zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym 2023/2024 dochód netto  na osobę w rodzinie  
z roku 2022 nie może przekroczyć kwoty
674 zł.
Gdy członkiem rodziny  jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi  – 764 zł.Wysokość zasiłku rodzinnego

-    95 zł  – na dziecko do ukończenia 5 roku życia
-  124 zł  – na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
-  135 zł 
– na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na 3 i kolejne dziecko) – 95 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
            90 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia
          110 zł – na dziecko do powyżej 5 roku życia
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
            69 zł  – z tytułu dojazdu do szkoły
          113 zł  – z tytułu zamieszkania w miejscu nauki

-  dodatku do zas. rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 1.000 zł
- dodatku do zas. rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
   wychowawczego – 400 zł.
- dodatku do zas. rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł.


Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 1.000 zł.  - (kryterium dochodowe 1.922 zł)
Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne  – 2.458 zł. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2021 r. poz. 1481
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna