Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Kolbuszowej nr XLVII/571/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 STATUT
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Kolbuszowa, a terenem działalności teren całej gminy Kolbuszowa.

Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną ze środków własnych gminy oraz środków administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Ośrodek wykorzystuje również środki pomocowe pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.

II. Cel i zadania Ośrodka

§ 2

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek Pomocy wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania na rzecz usamodzielnienia osób i rodzin, ich stabilizacji i integracji ze środowiskiem.  

 

§ 3

Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą:

I.          W zakresie wykonywania zadań własnych gminy:

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10. praca socjalna;

11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13. dożywianie dzieci;

14. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności, za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

15a. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu  karnego;

16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

17. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

II. Ponadto do zadań własnych gminy należą:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4. opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

5. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

6. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, w którym mowa o przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

§ 4

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które obejmują:

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku, oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 
§ 5

Ośrodek realizuje inne zadania niż wymienione w § 3 i 4 Statutu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim:

1. Ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce limentacyjnej.

3. Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

5. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

6. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Program dla rodzin wielodzietnych określony w ustawie z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

11. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

12. Ustawy z dnia 4 lipca 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

13. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

14. Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior- WIGOR” na lata 2015-2020.

 

§ 6

Ośrodek Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 7

Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami wymienionymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 8

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Kolbuszowej.

3. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1) Zastępcy Kierownika

2) Głównego Księgowego, który prowadzi obsługę finansowo księgową

3) Kierownika działu Usług Opiekuńczych

4) Kierownika działu Świadczeń Rodzinnych

5) Kierownika działu organizacyjno-administracyjno-gospodarczego

6) Kierowników ośrodków wsparcia

4. Kierownik Ośrodka zatrudnia Zastępcę Kierownika, Głównego Księgowego, Kierownika działu usług opiekuńczych, Kierownika działu świadczeń rodzinnych, Kierownika działu organizacyjno-administracyjno-gospodarczego, Kierowników ośrodków wsparcia oraz pozostałych pracowników Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz na każde żądania Rady.

6. Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Miejskiej potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

7. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Burmistrza Kolbuszowej.

8. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Podkarpackiego.

9. Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.

§ 9

1. W Ośrodku tworzy się stanowisko Zastępcy Kierownika Ośrodka.

2. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział finansowo – księgowy

- Główny Księgowy

- wieloosobowe stanowiska ds. księgowych


2) Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

3) Dział usług opiekuńczych

- Kierownik działu

- stanowiska ds. usług opiekuńczych

- stanowiska ds. specjalistycznych usług opiekuńczych

4) Dział świadczeń rodzinnych

- Kierownik działu

- stanowiska ds. świadczeń rodzinnych

- stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego


5) Dział organizacyjno – administracyjno – gospodarczy

- Kierownik działu

- stanowiska ds. organizacyjnych

- stanowiska ds. administracyjnych

- stanowiska ds. gospodarczych


6) Zespół ds. asysty rodzinnej


7) Ośrodki wsparcia

- Kierownicy

- wieloosobowe stanowiska pracy

3. Regulamin organizacyjny Ośrodka wraz z szczegółową strukturą organizacyjną zostanie określony odrębnym zarządzeniem Kierownika Ośrodka zatwierdzonym przez Burmistrza Kolbuszowej.

4. Kierownik Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć komórki organizacyjne lub stanowiska pracy po uzgodnieniu z Burmistrzem Kolbuszowej.

IV. Postanowienia

§ 10

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska.

2. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.