Akty prawne - fundusz alimentacyjny

 

 

1.     Ustawa z dnia 7 września 2007r . o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2.    Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1341)\

3.    Kodeks Postępowania Administracyjnego

4.    Kodeks Karny

        5.    Kodeks Postępowania Karnego

6.    Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych

7.    Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty
              kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2023 r. 

8.    Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.