Informujemy, że w dniu 23 września 2015 roku ukazało się

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  23  września 2015 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.      

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r.  2.506  zł.

W/w kwota jest brana pod uwagę przy obliczaniu dochodu rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz funduszu alimentacyjnego

Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego z 2014 r.:
2.506 / 12 m-cy  = 208,83 zł.

 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami serdecznie dziękują Państwu Izabeli i Maciejowi Jędrzejewskim za przekazane dary i ogromne serce.
Świeżo poślubieni małżonkowie przekazali dla dzieci klientów tut. Ośrodka artykuły szkolne.
  Za ten gest uprzejmie dziękujemy!
Życzymy STO LAT Młodej Parze, miłości, uśmiechu i samych pięknych dni!


Nowe kryteria w pomocy społecznej
od 1 października 2015 r.

 

W dniu 29 lipca 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz. U. z 2015, poz. 1058).

Zgodnie z tym Rozporządzeniem, które wchodzi w życie
z dniem 1 października 2015 r. :    1)       Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: 

·         dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,

·         dla osoby w rodzinie – 514 zł .

2)       Kwoty świadczeń pieniężnych realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej: 

·         minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 606 zł.

·         maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 1 335 zł.

·         maksymalna kwota zasiłku stałego - 604 zł.

3)       wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego - 288 zł.

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1085)

 


ZAJĘCIA W ŚWIETLICY PKPS


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowa w Kolbuszowej informuje, iż zajęcia dla wychowanków Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej przy ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej rozpoczynają się 14 września 2015 r.

Świetlica będzie czynna przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 12:00 do 18:00.

Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w roku 2015 zamieszczone zostały w zakładce Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

  

 


NOWY PARTNER  Karty Dużej Rodziny
 

Od 01.09.2015 r. do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych przyjętego przez Radę Miejską w Kolbuszowej Uchwałą Nr LIV/584/14 z dnia 26.06.2014 r. ze zmianami, przystąpi w charakterze Partnera Gabinet Neurologopedyczny Anna Chmielowska mieszczący się w Kolbuszowej przy ul. Nowe Miasto 51 oraz w Raniżowie przy ul. Rynek 3 a.

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszkałym na terenie Gminy Kolbuszowa, Partner udziela 100 % zniżki na diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną oraz 25 % zniżki na terapię logopedyczną i neurologopedyczną.

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.