Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tak jak w roku poprzednim,  przyłączył się do akcji Szlachetna Paczka.

 

 

W okresie od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r. przez Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich przy współpracy z Miejsko Gminnym Domem Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizowany jest projekt „Co Ci da ta złość?! Sztuka przeciw przemocy”. Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Działania podejmowane podczas realizacji projektu polegały głównie na warsztatach twórczych i artystycznych, których wytworem były dzieła mówiące o przemocy 
m.in.: o przyczynach i skutkach zachowania agresywnego, umiejętnościach rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętnościach nawiązywania kontaktów. 
Zaangażowane do projektu dzieci i młodzież z Rzeszowa, Gminy Głogów Małopolski oraz Kolbuszowej miały możliwość zorganizowania kampanii społecznej przygotowanej pod okiem specjalistów mówiącej o przemocy w rodzinie. Środkami wyrazu kampanii były działania artystyczne takie jak:

  • Plastyka: m.in.: tworzenie komiksu mówiącego o przemocy;
  • Teatr: m.in.: zajęcia pantomimiczne, wcielanie się w role, elementy psychodramy, efektem będzie etiuda mówiąca o przemocy;
  • Film, fotografia: m.in.: stworzenie spotu filmowego o przemocy, sesja zdjęciowa do kampanii przeciw przemocy;
  • Muzyka: m.in.: elementy muzykoterapii, wyrażania siebie przez muzykę, grę na instrumentach, śpiew.

Uczestnicy zadania mieli także możliwość uczestniczenia w spotkaniu z psychoprofilaktykiem. Podczas tych spotkań zostali uwrażliwieni na bodźce i sygnały mówiące o stosowaniu przemocy oraz o ścieżkach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

W dniu 2 września 2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbyło się spotkanie organizacyjne dot.Ogólnopolskiego Konkursu dla gmin pod nazwą GMINA WSPIERJĄCA RODZINĘ, które poprowadził Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Z-ca Burmistrza Marek Gil.

W związku z chęcią promowania podejmowanych działań na rzecz mieszkańców z terenu tut. Gminy w ramach działalności różnych instytucji oraz podejmowanych inicjatyw, Gmina Kolbuszowa przystąpiła do w/w konkursu, którego celem jest promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, w tym na rzecz aktywizacji seniorów i ich integracji ze społecznością lokalną, integracji rodzin, promocji aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.                                                                               

BEZPŁATNE  WARSZTATY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, informuje iż w dniu 12 maja 2016 r. w godzinach 15:00 – 18:00 w Siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 3,odbędą się bezpłatne warsztaty  dot. tematyki opieki nad osobą przewlekle chorą w domu.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych.


Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przyjmują wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej trójkę dzieci, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są: 
- rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;          
- małżonek rodzica;   
- dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;       
- w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:    
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b )szkole wyższej - do dnia 30 września roku- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o KDR;        
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się do wglądu w szczególności:

- w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;         
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Opłaty za Karty:

- jeżeli wnioskodawca wnosi o duplikat Karty lub domówienie tradycyjnej formy Karty, ponosi opłatę w kwocie 10,00 zł za każdą kolejną kartę.

 

Mapa partnerów Karty Dużej Rodziny:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej przez Burmistrza Kolbuszowej ustala się:

- 30% zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej (za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych);

- 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;

- 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;

- 50% zniżki za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, świadczone przez publiczne przedszkola gminy Kolbuszowa w czasie przekraczającym wymiar zajęć pięciu godzin dziennie;

- 30% zniżki do biletu miesięcznego imiennego na transport publiczny na trasach: Kolbuszowa – Poręby Kupieńskie i Kolbuszowa – Nowa Wieś (Borek);

- 30% zniżki na odpłatne zajęcia świadczone przez Fundację na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;

- 50 % bonifikaty w płatnej strefie parkowania (dot. opłaty abonamentowej). Celem uzyskania karty abonamentowej należy osobiście złożyć wniosek do Biura Strefy Płatnego Parkowania: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A.

 

 

Załączniki:

   Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

   ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

   ZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym Rodzinnym Domu Dziecka

   ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

   ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzenich mobilnych


   Objaśnienia do wniosku

   Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

   Instrukcja - jak wypełnić informację ZKDR-04
 

 

 

   Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych

    Uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin
                    Wielodzietnych

   Wykaz Instytucji i partnerów oferujących zniżki
            i ulgi dla rodzin wielodzietnych w Gminie Kolbuszowa

 

 

ZOBACZ TAKŻE 

 

 

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.