Załącznik do uchwały Rady Miejskiej

w Kolbuszowej nr XLVII/571/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 

STATUT
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej

  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1

  1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa.
  2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kolbuszowa, a terenem działalności teren całej gminy Kolbuszowa.
  3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną ze środków własnych gminy oraz środków administracji rządowej na realizację zadań zleconych.
  4. Ośrodek wykorzystuje również środki pomocowe pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.

 

II. Cel i zadania Ośrodka

§ 2

  1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  2. Ośrodek Pomocy wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania na rzecz usamodzielnienia osób i rodzin, ich stabilizacji i integracji ze środowiskiem.   

 

§ 3

Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą: 

I. W zakresie wykonywania zadań własnych gminy:

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10. praca socjalna;

11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13. dożywianie dzieci;

14. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności, za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

15a. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu  karnego;

16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

17. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

 

II. Ponadto do zadań własnych gminy należą:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4. opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

5. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

6. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, w którym mowa o przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


 

§ 4

 Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które obejmują:

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku, oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 5

Ośrodek realizuje inne zadania niż wymienione w § 3 i 4 Statutu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim:

1. Ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

3. Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

5. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

6. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Program dla rodzin wielodzietnych określony w ustawie z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

11. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

12. Ustawy z dnia 4 lipca 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

13. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

14. Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior- WIGOR” na lata 2015-2020.


 

§ 6

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.
  2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.  

§ 7

Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami wymienionymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.  

 

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 8

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Kolbuszowej.

3. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1) Zastępcy Kierownika

2) Głównego Księgowego, który prowadzi obsługę finansowo księgową

3) Kierownika działu Usług Opiekuńczych

4) Kierownika działu Świadczeń Rodzinnych

5) Kierownika działu organizacyjno-administracyjno-gospodarczego

6) Kierownika Dziennego Domu „Senior +”

4. Kierownik Ośrodka zatrudnia Zastępcę Kierownika, Głównego Księgowego, Kierownika działu usług opiekuńczych, Kierownika działu świadczeń rodzinnych, Kierownika działu organizacyjno-administracyjno-gospodarczego, Kierownika Dziennego Domu „Senior +” oraz pozostałych pracowników Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz na każde żądania Rady.

6. Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Miejskiej potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

7. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Burmistrza Kolbuszowej.

8. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Podkarpackiego.

9. Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.

§ 9

1. W Ośrodku tworzy się stanowisko Zastępcy Kierownika Ośrodka.

2. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział finansowo – księgowy

- Główny Księgowy

- wieloosobowe stanowiska ds. księgowych

2) Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

3) Dział usług opiekuńczych

- Kierownik działu

- stanowiska ds. usług opiekuńczych

- stanowiska ds. specjalistycznych usług opiekuńczych

4) Dział świadczeń rodzinnych

- Kierownik działu

- stanowiska ds. świadczeń rodzinnych

- stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- stanowiska ds. świadczeń wychowawczych

5) Dział organizacyjno – administracyjno – gospodarczy

- Kierownik działu

- stanowiska ds. organizacyjnych

- stanowiska ds. administracyjnych

- stanowiska ds. gospodarczych

6) Zespół ds. asysty rodzinnej

7) Dzienny Dom „Senior +” z siedzibą w Hucie Przedborskiej

 - Kierownik

- wieloosobowe stanowiska pracy. 

3. Regulamin organizacyjny Ośrodka wraz z szczegółową strukturą organizacyjną zostanie określony odrębnym zarządzeniem Kierownika Ośrodka zatwierdzonym przez Burmistrza Kolbuszowej.

4. Kierownik Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć komórki organizacyjne lub stanowiska pracy po uzgodnieniu z Burmistrzem Kolbuszowej.

IV. Postanowienia 

§ 10

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska.

2. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.