REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

 1. Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwanego dalej Ośrodkiem.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kolbuszowa, a terenem działalności teren całej gminy Kolbuszowa.
 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa działającą na zasadach jednostki budżetowej.

 

 

 

Rozdział II

 

Struktura organizacyjna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

 

 

§ 2

 

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.
 2. Kierownik w szczególności:
 1. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,
 2. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji   publicznej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
 3. wydaje zarządzenia wewnętrzne.

 

 

§ 3

 

 1. Kierownik działa przy pomocy Zastępcy Kierownika Ośrodka.
 2. Zastępca Kierownika w szczególności:
 1. wydaje decyzje administracyjne w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka,
 2. koordynuje i nadzoruje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów z zakresu pomocy społecznej,
 3. sporządza sprawozdania, analizy i bilanse potrzeb w zakresie realizowanych zadań,
 4. koordynuje działalność, nadzór i organizowanie pracy stanowisk ds. pracy socjalnej.
 1. W czasie nieobecności Kierownika – Zastępca Kierownika wykonuje wszystkie jego czynności    z wyjątkiem zatrudnienia, zwalniania i nagradzania pracowników.

 

 

§ 4

 

 1. W Ośrodku funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego, podległe bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Główny Księgowy Ośrodka w szczególności:
 1. prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka,
 2. bieżąco analizuje realizację planu finansowego Ośrodka,
 3. opracowuje zasady sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych w Ośrodku,
 4. kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Ośrodka,
 5. opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka i jego analizę.

 

 

§ 5

 

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i komórki organizacyjne:
 1. Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej
 2. Dział finansowo – księgowy
 3. Dział usług opiekuńczych
 4. Dział świadczeń rodzinnych
 5. Dział organizacyjno-administracyjno- gospodarczy
 6. Zespół ds. asysty rodzinnej
 7. Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej
 1. Kierownikowi Ośrodka podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska pracy:
 1. Zastępca Kierownika
 2. Główny Księgowy
 3. Dział usług opiekuńczych
 4. Dział świadczeń rodzinnych
 5. Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy
 6. Zespół ds. asysty rodzinnej
 7. Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej
 1. Zastępcy Kierownika podlega bezpośrednio Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej.
 2. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział finansowo – księgowy.
 3. Struktura Organizacyjna Ośrodka określona jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.

 

 

 


 

Rozdział III

 

Organizacja wewnętrzna komórek organizacyjnych Ośrodka oraz zakresy ich działania

 

 

§ 6

 

Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

 

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika M-GOPS
 2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:
 1. prowadzenie pracy socjalnej na terenie działania Ośrodka,
 2. rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jednostek i rodzin,
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się  o  pomoc oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 4. wnioskowanie w sprawach świadczeń pomocy społecznej, a to:

        a) pomoc finansowa,

        b) pomoc rzeczowa,

        c) pomoc usługowa,

        d) pomoc instytucjonalna,

 1. podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach w ramach procedury Niebieska Karta,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
 3. prowadzenie właściwej dokumentacji do wymienionych spraw,
 4.  współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
 5. obsługa systemów informatycznych dotyczących pomocy społecznej.

 

 

§ 7

 

 Dział finansowo – księgowy

 

 1. Pracą Działu kieruje Główny Księgowy Ośrodka.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
 1. przygotowanie planu projektu budżetu Ośrodka,
 2. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka,
 3. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów,
 4. przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej oraz celowości i oszczędności wydatków,
 5. sporządzanie dokumentów finansowych, dysponowanie z r-ku bankowego (przelewy, czeki).
 1. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków:
 1. sporządzanie list płac dla pracowników,
 2. naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich,
 3. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS -u,
 4. naliczanie i przekazywanie składek miesięcznych ZUS od wynagrodzeń, zasiłków i  świadczeń rodzinnych,
 5. prowadzenie kart wynagrodzeń,
 6. obsługa systemów informatycznych w tym dotyczących spraw księgowych, płacowych i innych.
 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Ośrodka w szczególności:
 1. przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń (w tym czeki, listy wypłat),
 2. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

 

§ 8

 

Dział usług opiekuńczych

 

 1. Działem usług opiekuńczych kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
 1. prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających tej formy pomocy jak również dla osób w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić usług, a w szczególności obejmują:
 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 2. opiekę higieniczną,
 3. pielęgnację zleconą przez lekarza,
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 1. prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w szczególności obejmują:
 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
 2. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia,
 3. rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu,
 4. pomoc mieszkaniową,
 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

 

 

§ 9

 

Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy

 

 1. Działem organizacyjno-administracyjno-gospodarczym kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
 1. prowadzenie spraw kadrowych,
 2. prowadzenie sekretariatu Ośrodka,
 3. prowadzenie całości dokumentacji z zakresu pomocy społecznej i dożywiania klientów Ośrodka, w tym:
 1. przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 2. sporządzanie list wypłat zasiłków oraz przekazywanie ich do księgowości,
 3. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania
 4. przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
 1. pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów,
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 3. prowadzenie składnicy akt,
 4. zaopatrzenie materiałowo – techniczne Ośrodka,
 5. zapewnienie przewozu samochodem służbowym i utrzymanie w należytym stanie samochodu Ośrodka,
 6. obsługa systemów informatycznych,
 7. obsługa Karty Dużej Rodziny,
 8. przeprowadzanie zamówień publicznych,
 9. prowadzenie spraw związanych ze żłobkiem,
 10. utrzymanie ładu i porządku.

 

§ 10

 

Dział świadczeń rodzinnych

 

 1. Działem świadczeń rodzinnych kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
 1. Prowadzenie całości dokumentacji klientów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek  alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
  a w szczególności:
 1. przyjmowanie wniosków,
 2. kompletowanie dokumentów oraz ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy,
 3. przygotowywanie i podejmowanie decyzji administracyjnych,
 4. sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  przekazywanie ich do księgowości,
 5. przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 7. obsługa systemów informatycznych,
 8. współpraca z sądem i komornikiem sądowym w zakresie wskazanym przepisami,
 9. podejmowanie czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 10. przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

 

§ 11

 

Zespół ds. asysty rodzinnej

 

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:
  - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
  - opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
  - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
  - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
  - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
  - wspieranie aktywności społecznej rodzin
  - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  - udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
  - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
  - udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
  - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
  - prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
  - realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
  - prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
   dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej
  - monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
  - sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
  - współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
  - współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 

 § 12

 

Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

 

 1. Domem kieruje Kierownik Dzienny Dom Senior +.
 2. Do obowiązków Domu należy:

          - realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy seniorom w  czynnościach dnia codziennego dostosowanych do ich potrzeb, w szczególności:

 • socjalnych
 • edukacyjnych
 • kulturalno-oświatowych
 • aktywności ruchowej lub kinezyterapii
 • sportowo-rekreacyjnych
 • aktywizujących społecznie
 • terapii zajęciowej.

 

Rozdział IV

 

Organizacja pracy w Ośrodku

 

§ 13

 

 1. Pracownicy wykonują zadania i obowiązki określone przez Kierownika  w indywidualnych  zakresach czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu.
  Za prawidłowe ich  wykonywanie są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka.
 2. Na podstawie niniejszego regulaminu Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności, obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników.
 3. Tygodniowy rozkład czasu pracy Ośrodka oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach tygodnia ustala Kierownik Ośrodka.

 

 

§ 14

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

 

 

§ 15

 

Kierownik Ośrodka przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Ośrodka.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego wydania.

 

 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.