REALZIOWANE PROJEKTY


 

Nabór wniosków w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2021 

 

   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”


 
 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

Gmina Kolbuszowa przyjazna rodzinie
 

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną


„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”


Projekt Systemowy „Czas na aktywność w gminie Kolbuszowa

 

 

  


Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, w lipcu bieżącego roku przystąpił do realizacji projektu „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa- edycja 2019”  w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2019.

Projekt uzyskał 2 miejsce w Polsce i  znalazł się w gronie najlepszych, nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania w ramach realizowanego projektu kierowane są do mieszkańców Gminy Kolbuszowa, w tym do osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, a w szczególności do osób doświadczających przemocy  oraz stosujących przemoc w rodzinie. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz tych osób poprzez:

Działanie 1 - Diagnozę lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ok.200 osób dorosłych z terenu gminy Kolbuszowa.


Działanie 2 - Indywidualne konsultacje ze specjalistami

Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  przy M-GOPS w Kolbuszowej dla rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Każdy z trzech specjalistów tj.: psycholog, terapeuta rodzinny oraz pracownik socjalny dyżurować będzie  w wymiarze 1 godziny dwa razy w miesiącu w okresie od lipca do grudnia 2019 r.

Celem działania Punktu będzie rozpoznanie problemu przemocy w rodzinie, wsparcie i wskazanie możliwych form uzyskania pomocy, zdobycie umiejętności przeciwstawiania się zachowaniom przemocowym, wskazanie różnych form, możliwości i działań w celu rozwiązania sytuacji kryzysowych, wskazanie instytucji pomocowych.

Punkt konsultacyjny - dyżury specjalistów -  od lipca do września br.

terapeuta rodzinny: 16 i 24 lipca, 13 i 21 sierpnia, 12 i 25 września w godzinach 1200-1300
psycholog: 22 i 29 lipca, 22 i 29 sierpnia, 22 i 29 września w godzinach 1300-1400
pracownik socjalny: 11 i 29 lipca, 13 i 21 sierpnia, 12 i 25 września w godzinach 1300-1400

Terminy konsultacji od października do grudnia zostaną podane w późniejszym terminie.


Działanie 3 - Pogadanki - Zorganizowanie cyklu 6 spotkań otwartych dot. przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu.

Zorganizowanie cyklu 6 spotkań otwartych w formie pogadanek po 3 godziny zegarowe dot. przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu dla wszystkich zainteresowanych z Gminy Kolbuszowa.

 

3 spotkania otwarte dla mieszkańców gminy -  Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników z istotą przemocy, obalanie mitów dotyczących zjawiska przemocy oraz możliwości uzyskania wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Terminy spotkań otwartych: 24 lipca i 25 września w godz. 900-1200  w  siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej przy ul Bytnara (sala na dole).

 

3 spotkania skierowane będą dla osób stosujących przemoc lub podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników m.in.: z istotą przemocy w rodzinie, konsekwencjami stosowania przemocy, a także propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i wychowawczych.

Terminy spotkań: 21 sierpnia w godz. 900-1200  w  siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej przy ul Bytnara (sala na dole).

Terminy spotkań od października do grudnia zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Działanie 4 - Grupa wsparcia - Utworzenie i wspieranie funkcjonowania 1 grupy wsparcia dla osób zagrożonych i doznających przemocy. Realizacja spotkań grupy wsparcia pozwoli osobom doświadczającym przemocy dzielić się swoimi problemami i doświadczeniami. Pozwoli również w/w osobom zdobyć siłę, oparcie i wiarę na wyjście z  trudnej sytuacji. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu po dwie godziny zegarowe.

 

Więcej informacji nt. spotkań grupy wsparcia u pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

 

Działanie 5 - Szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. Celem przedmiotowych szkoleń jest poszerzenie wiedzy nt. podejmowanych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy interdyscyplinarnej, co pozwoli na podejmowanie skuteczniejszych interwencji oraz działań na rzecz przeciwdziałania i niwelowania skutków przemocy w rodzinie.

Szkolenia odbędą się w miesiącach: wrzesień, październik, grudzień.


Projekt „Przemocy mówimy NIE w gminie Kolbuszowa – edycja 2019” w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019, realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 r.

 


 

 

 


 


Gmina Kolbuszowa przyjazna rodzinie”

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w okresie od 01.03.2017 r. do 30.11.2018 r. zrealizował projekt pt. „Gmina Kolbuszowa przyjazna rodzinie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna; Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu było rozszerzenie oferty usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wprowadzenie różnorodnych form wsparcia, propagujących kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród zakładanej liczby 30 rodzin z terenu miasta i gminy Kolbuszowa, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających lub kwalifikujących się do wsparcia z pomocy społecznej przeżywających jednocześnie trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach projektu 6 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny.

Zrealizowano również:

  • Spotkania specjalistyczne: trening społeczny, trening prozdrowotny, trening ekonomiczny – łącznie 114 godzin spotkań
  • Spotkania grupy wsparcia – łącznie 32 godziny spotkań.

 

Wartość projektu: 80 714,37 PLN, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 75 870,37 PLN
  • wkład własny - 4 844,00 PLN

     


 

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

 

Program ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od 2011 roku.
 
W 2011 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Powstawanie Środowiskowych Form Pomocy Dziecku i Rodzinie”. Całkowita wartość projektu wynosiła 44 000 zł, w tym 35 000 zł dofinansowania i 9 000 zł wkład własny.
Projekt zakładał realizację czterech form wsparcia:
 
- zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie, którzy pracowali z 10 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia z Gminy Kolbuszowa. Łącznie objętych wsparciem zostało 55 osób (17 dorosłych i 38 dzieci);
 
- stworzono punkt poradnictwa specjalistycznego ( pedagog, psycholog, konsultant prawny);
 
- funkcjonowała grupa wsparcia dla tych rodzin;
 
- odbywały się cykliczne spotkania zespołu interdyscyplinarnego.
 
W 2012 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Asystent Rodziny – edycja 2012”. Całkowita wartość projektu wynosiła 35 200 zł w całości dofinansowana  z MPiPS. Zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy pracowali z 15 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia. Łącznie objętych wsparciem zostało 79 osób (34 dorosłych i 45 dzieci);
 
W 2013 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Asystent Rodziny – edycja 2013” i wysokość dofinansowana  z MPiPS wynosi 43 068 zł. Zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy pracują z 15 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia. Łącznie objęte wsparciem zostało 73 osoby (32 dorosłe i 41 dzieci);
 
W 2014 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Asystent Rodziny – edycja 2014” i wysokość dofinansowana  z MPiPS wyniosła 53 905 zł, a wkład własny 7 978 zł. Zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy pracowali z 13 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia. Łącznie objętych wsparciem zostało 60 osób (21 dorosłych i 39 dzieci).

 
 

 
 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

Edycja 2014
 
Program ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od sierpnia do grudnia 2014 roku.
 
             Projekt realizowany był pod nazwą: „Przemocy mówimy NIE”. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 684 zł, w tym 15 000 zł dofinansowania i 4 684 zł wkład własny. Celem projektu było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projekt zakładał realizację działań takich jak:
- utworzenie punktu konsultacyjnego (psycholog);
- utworzenie i wspieranie funkcjonowania grupy wsparcia;
- zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowych o przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kolbuszowa;
- opracowanie i kolportaż broszury o przemocy, zawierającej najistotniejsze informacje o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu i instytucjach z terenu Gminy Kolbuszowa działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Edycja 2013
 
Program ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od lipca do grudnia 2013 roku.
 
             Projekt realizowany był pod nazwą: „Nie dla przemocy w Gminie Kolbuszowa”. Całkowita wartość projektu wynosiła 29 784 zł, w tym 21 000 zł dofinansowania i 8 784 zł wkład własny. Celem projektu było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projekt zakładał realizację działań takich jak:
- sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie i skali osób zagrożonych przemocą na terenie Gminy Kolbuszowa;
- utworzenie punktu konsultacyjnego (psycholog, terapeuta rodzinny);
- utworzenie i wspieranie funkcjonowania grupa wsparcia;
- zorganizowanie cyklu otwartych spotkań i pogadanek o przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kolbuszowa;
- opracowanie i kolportaż informatora o przemocy, zawierającego najistotniejsze informacje o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu i instytucjach z terenu Gminy Kolbuszowa działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

 


 

Projekt Systemowy „Czas na aktywność w gminie Kolbuszowa”

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w okresie od 01.03.2009 roku do 31.12.2014 r. realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Kolbuszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier, takich jak: brak motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe.
Podstawowym narzędziem realizacji projektu był kontrakt socjalny (tj. pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontrakt określał zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej.). 
 
Ogółem  w okresie od 2009 – 2014 roku zawarto 149 kontraktów socjalnych. 
W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
 
trening kompetencji i umiejętności społecznych,
trening kompetencji rodzicielskich,
trening kompetencji podstawowych (spotkania szkoleniowo – doradcze).
poradnictwo indywidualne z psychologiem. 
grupowy trening pracy,
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
kurs obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych,
szkolenia zawodowe,
zajęcia w Centrum Integracji Społecznej,
staże zawodowe.
 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.