Od 1 lipca można składać droga elektroniczną wnioski
o świadczenie DOBRY START 

 jednorazowe 300 zł na  dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20. roku życia


Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie 
do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!

 

Wnioski elektroniczne można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, lub przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

       

Pod pojęciem szkoły należy rozumieć:  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów
 Od 1 sierpnia można także składać wnioski drogą tradycyjną (w formie papierowej)  w ośrodku pomocy społecznej 

Wnioski będzie można wrzucać do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30


Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski będzie można wysyłać na adres:
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Obrońców Pokoju 21a
lub Urzędu Miejskiego - ul. Obrońców Pokoju 21

 Wniosek może złożyć  matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).


Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 


AKTY PRAWNE

    Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z 30 maja 2018 r.
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r.