Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, w lipcu bieżącego roku przystąpił do realizacji projektu „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa- edycja 2019”  w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2019.

Projekt uzyskał 2 miejsce w Polsce i  znalazł się w gronie najlepszych, nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania w ramach realizowanego projektu kierowane są do mieszkańców Gminy Kolbuszowa, w tym do osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, a w szczególności do osób doświadczających przemocy  oraz stosujących przemoc w rodzinie. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz tych osób poprzez:Działanie 1 - Diagnozę lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ok.200 osób dorosłych z terenu gminy Kolbuszowa.


Działanie 2 - Indywidualne konsultacje ze specjalistami

Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  przy M-GOPS w Kolbuszowej dla rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Każdy z trzech specjalistów tj.: psycholog, terapeuta rodzinny oraz pracownik socjalny dyżurować będzie  w wymiarze 1 godziny dwa razy w miesiącu w okresie od lipca do grudnia 2019 r.

Celem działania Punktu będzie rozpoznanie problemu przemocy w rodzinie, wsparcie i wskazanie możliwych form uzyskania pomocy, zdobycie umiejętności przeciwstawiania się zachowaniom przemocowym, wskazanie różnych form, możliwości i działań w celu rozwiązania sytuacji kryzysowych, wskazanie instytucji pomocowych.

Punkt konsultacyjny - dyżury specjalistów -  od lipca do września br.

terapeuta rodzinny: 16 i 24 lipca, 13 i 21 sierpnia, 12 i 25 września w godzinach 1200-1300
psycholog: 22 i 29 lipca, 22 i 29 sierpnia, 22 i 29 września w godzinach 1300-1400
pracownik socjalny: 11 i 29 lipca, 13 i 21 sierpnia, 12 i 25 września w godzinach 1300-1400

Terminy konsultacji od października do grudnia zostaną podane w późniejszym terminie.


Działanie 3 - Pogadanki - Zorganizowanie cyklu 6 spotkań otwartych dot. przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu.

Zorganizowanie cyklu 6 spotkań otwartych w formie pogadanek po 3 godziny zegarowe dot. przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu dla wszystkich zainteresowanych z Gminy Kolbuszowa.

 

3 spotkania otwarte dla mieszkańców gminy -  Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników z istotą przemocy, obalanie mitów dotyczących zjawiska przemocy oraz możliwości uzyskania wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Terminy spotkań otwartych: 24 lipca i 25 września w godz. 900-1200  w  siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej przy ul Bytnara (sala na dole).

 

3 spotkania skierowane będą dla osób stosujących przemoc lub podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników m.in.: z istotą przemocy w rodzinie, konsekwencjami stosowania przemocy, a także propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i wychowawczych.

Terminy spotkań: 21 sierpnia w godz. 900-1200  w  siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej przy ul Bytnara (sala na dole).

Terminy spotkań od października do grudnia zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Działanie 4 - Grupa wsparcia - Utworzenie i wspieranie funkcjonowania 1 grupy wsparcia dla osób zagrożonych i doznających przemocy. Realizacja spotkań grupy wsparcia pozwoli osobom doświadczającym przemocy dzielić się swoimi problemami i doświadczeniami. Pozwoli również w/w osobom zdobyć siłę, oparcie i wiarę na wyjście z  trudnej sytuacji. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu po dwie godziny zegarowe.

 

Więcej informacji nt. spotkań grupy wsparcia u pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

 

Działanie 5 - Szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. Celem przedmiotowych szkoleń jest poszerzenie wiedzy nt. podejmowanych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy interdyscyplinarnej, co pozwoli na podejmowanie skuteczniejszych interwencji oraz działań na rzecz przeciwdziałania i niwelowania skutków przemocy w rodzinie.

Szkolenia odbędą się w miesiącach: wrzesień, październik, grudzień.


Projekt „Przemocy mówimy NIE w gminie Kolbuszowa – edycja 2019” w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019, realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 r.