OD LIPCA 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 + na pierwsze dziecko bez dochodu.

W dniu 16 maj 2019 r.  Prezydent podpisał nowelizację ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Wnioski o wypłatę 500 plus można będzie składać
drogą elektroniczną już w lipcu.
Od sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej (papierowej)

 

Zgodnie z w/w zmianą  prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.
 

 

Wprowadzone zostało także kilka innych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie realizacji programu, a także obniżenie jego kosztów. 

Do ważniejszych zmian zaliczyć należy:

– przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,

– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,

– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,

– likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania na wzór sprawdzonego już rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.