Nowe kryteria w pomocy społecznej
od 1 października 2012r.

 

W dniu 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 823).


Zgodnie z tym rozporządzeniem, które wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej wynosi :

  • 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej

  • 456 zł dla osoby w rodzinie


Maksymalna kwota zasiłku stałego od 1 października 2012 r. będzie wynosiła 529 zł miesięcznie.


Natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 250 zł.


Zgodnie z rozporządzeniem kwota 531 zł miesięczenie to minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 
Natomiast maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniają


   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 823)